Raad stemt in met kwaliteitsafspraken

17 December 2018

De kwaliteitsafspraken zijn na een lange discussie ingestemd door de universiteitsraad in de vergadering van vorige week. De raad sprak wel haar ongenoegen uit over het verloop van die instemming.

De kwaliteitsafspraken komen voort uit de afschaffing van de studiefinanciering: het geld dat met die afschaffing bespaard wordt, moet worden geïnvesteerd in verbetering van de onderwijskwaliteit. Gerieke Prins van studentenpartij LVS noemde de instemming ‘erg twijfelachtig’, en vond dat de afspraken eerder met de raad besproken hadden moeten worden. ‘In mei lag het er al, toen zijn we niet genoeg geïnformeerd.’
 

Ook vond Prins dat het plan teveel overlap toonde met de algemene onderwijsvisie. ‘De kwaliteitsmiddelen moeten echt iets toevoegen.’
 

Vice-rector Hester Bijl sloot zich daarbij aan: ‘We hebben steken laten vallen in het proces. Het goede nieuws is dat we ervan hebben geleerd en dat we het de volgende keer anders gaan doen.’
 

Dahran Coban van partij ONS stelde dat de medezeggenschap niet lekker loopt, en dat er meer waarborgen moeten komen voor de raden. Bijl had dat idee niet. ‘Maar coaching en training voor nieuwe faculteitsraadsleden hebben we dit dossier niet goed behandeld.’
 

Het college en de raad besloten gezamenlijk dat er een leidraad moet komen, zodat het instemmingsproces voortaan soepeler verloopt.
 

FSW-bestuur: ‘Het ging wel over inhoud’

Sociale Wetenschappen was een van de faculteiten die onder vuur lag bij de universiteitsraad over de gang van zaken rond de kwaliteitsafspraken: de faculteitsraad kreeg maar een paar dagen voor de vergadering de plannen te zien, en mocht vervolgens alleen stemmen over het proces, niet de inhoud. Tijdens een ingelaste vergadering op 6 december wilde het FSW-bestuur daarom de conceptversie van de notulen aanpassen: er was namelijk wel degelijk over de inhoud gediscussieerd, zei het bestuur.
 

De raad was het hier niet mee eens: ‘We mochten de inhoud niet mee laten wegen bij het stemmen’, aldus Suzanne Mol van de personeelsgeleding. De notulen bleven daarom hetzelfde. Decaan Hanna Swaab: ‘Belangrijk is dat de inhoud wel aandacht heeft gekregen. Maar we laten het staan.’
 

De plannen zijn volgens het bestuur wel degelijk eerder voorbijgekomen, toen de vorige raad er nog zat. ‘Op 3 juli is er informatie geweest over de plannen en het proces, en daarmee is ingestemd’, zei bestuurslid Kristiaan van der Heijden. Het waren vooral de opleidingscommissies die een rol speelden bij inhoud van de plannen: ‘Ik wil nog eens benadrukken: al het geld zit in instituten. Daar zijn de plannen gemaakt. De opleidingscommissies hebben hier een grote rol in gespeeld.’ 
 

Het bestuur wil wel meer aandacht besteden aan de overdracht, bijvoorbeeld door de kwaliteitsafspraken op te laten nemen in het jaarverslag. 

Rechten: ‘Het proces was onduidelijk’
De faculteit Rechten werd op het matje geroepen door de universiteitsraad vanwege de kwaliteitsafspraken. ‘Er was wat onduidelijkheid gerezen over het proces bij Rechten’, zei decaan Joanne van der Leun maandag tijdens de faculteitsraad. ‘De inspraak was wel goed verlopen, maar rond de instemming was er iets misgegaan. De vorige faculteitsraad had al ingestemd met de kwaliteitsafspraken. Dat moest echter in de huidige raad nog eens bevestigd worden. Zo heeft het bestuur dat echter nooit begrepen,’ aldus Van der Leun.’

Dat gedeelte van het proces was dus niet goed verlopen. ‘We hebben dan ook een spoedoverleg ingelast tussen het bestuur en een aantal leden van de faculteitsraad. Toen bleek dat er bij de raadsleden nog veel onduidelijkheden bestonden. Dat gold overigens ook voor het bestuur. Tijdens dat overleg werd verder duidelijk dat de faculteitsraad en bestuur er wel uit zouden komen. We hebben vervolgens in een brief uitleg gegeven aan de universiteitsraad. Ook dat is weer in orde gekomen.’

Het is echter wel duidelijk dat er goede afspraken moeten komen over hoe we nu verder gaan met de kwaliteitsafspraken, legde Ton Liefaard van het rechtenbestuur uit. ‘Daar hebben we ook een plan voor gemaakt: de handreiking borging en monitoring kwaliteitsafspraken.’

De komende twee jaar liggen de financiële kaders grotendeels vast. ‘We moeten dan ook met de faculteitsraad, de opleidingscommissies en wetenschappelijk directeuren gaan bespreken wat we in de periode daarna gaan doen met het geld dat is gekoppeld aan de kwaliteitsafspraken', aldus Liefaard.

Personeelsraadslid Thijs Beumers benadrukte dat het belangrijk is om de kwaliteitsafspraken uitgebreid en op tijd aan de orde te brengen in de faculteitsraad. ‘Zodat er niet nog even snel, en onder grote tijdsdruk, een besluit moet worden genomen.’

De raad vond ook dat er nog meer uitleg moet worden gegeven bij financiële stukken. Nu is er vaak verwarring bij raadsleden over bepaalde posten en getallen in deze documenten. Het bestuur beloofde voortaan meer informatie te geven bij de cijfers. 

Geesteswetenschappen: 'Communicatie was ongelukkig'

In de faculteitsraad van Geesteswetenschappen focuste de discussie over de kwaliteitsafspraken zich voornamelijk op het onderwerp verplichte matching.

In de vergadering van eind september dit jaar vatte het faculteitsbestuur het plan op om matchingsactiviteiten te financieren uit de middelen kwaliteitsafspraken. Die activiteiten zouden bestaan uit de ontwikkeling van online onderwijsmodules met een bijbehorende toetsingscomponent, vergelijkbaar met proefstuderen. Doel is om aankomende studenten een beter beeld te geven van de studie. Het bestuur vertelde toen ook dat matching in een termijn van vijf jaar universiteitsbreed verplicht zou worden voor alle bacheloropleidingen. Mede om die reden stemde de raad ermee in, terwijl inmiddels is gebleken dat nog helemaal niet zeker is of matching universiteitsbreed verplicht wordt. 

Daarop stelde personeelsraadslid Jan Sleutels woensdag in de raad de vraag: 'Bevestigt het facultieitsbestuur dat de raad op 26 september 2018 onjuist is geïnformeerd over de invoering van matching?'

'Nee dat bevestigen we niet', antwoordde bestuurslid Mirjam de Baar. 'Met de kennis die we toen hadden, hebben we de raad juist geïnformeerd. De vraag kan beter zijn: hoe heeft het kunnen gebeuren dat het faculteitsbestuur niet op de hoogte was van de stand van zaken?'

Daarna werd via een beamer een tijdpad getoond van het proces waarin over het onderwerp is gesproken. 'Hierin kun je precies zien over welke informatie wij beschikten en op grond waarvan wij met jullie het gesprek gevoerd hebben over de middelen kwaliteitsafspraken', zei De Baar. 

Sleutels, na de presentatie van het tijdpad: 'Het blijft een feit dat wij niet over de juiste informatie beschikten.'

Bestuurslid Egbert Fortuin: 'Geen enkele partij heeft een ander intentioneel verkeerd geïnformeerd. Het ironische is ook nog dat wij verplichte matching sowieso alleen zagen zitten voor de opleidingen die dat zelf willen. We waren er niet voor om het voor alle opleidingen uit te rollen.'

'Zouden we ter conclusie kunnen vaststellen dat de communicatie is misgelopen tussen het faculteitsbestuur en het college van bestuur, en daardoor tussen ons (faculteitsbestuur en faculteitsraad, red.)?' opperde personeelsraadslid Bram Ieven. 'En misschien kunnen jullie dat terugcommuniceren aan de universiteitsraad en het college?'

Sleutels: 'De raad zou dat graag mede ondertekenen. Dat we ongelukkig zijn met de communicatie over de afstemming van de besluitvorming tussen het faculteitsbestuur, de faculteitsraad, het college en de universiteitsraad.'

Het faculteitsbestuur stemde met dat voorstel in. 

Overigens gebeurt er komend jaar wel degelijk iets met matching op de faculteit. In 2019 start een pilot bij de opleidingen die zelf hebben aangegeven daarmee aan de slag te willen. Het gaat om de opleidingen Japans, Koriaans, wijsbegeerte en Latijns-Amerikastudies. Zij zullen met online modules aan de slag gaan zodat toekomstige studenten zich beter op de studie kunnen oriënteren. Dit is alleen vastgesteld voor 2019; de daaropvolgende vier jaar vallen vooralsnog weg, tot de universiteit matching al dan niet verplicht stelt. SW, AK, VB, SVL

Deel dit bericht: