Tentamencijfers kunnen vervallen

7 Juni 2018

De faculteit Rechten gaat scherper letten op verouderde kennis van behaalde tentamens. Als dat het geval is, kan de geldigheid vervallen. Al krijgen studenten in de gevarenzone heel ruim de tijd om alsnog hun opleiding af te ronden.

Tijdens de faculteitsraad Rechten vorige week werd er over de onderwijs- en examenregelingen (OERen) 2018-2019 gesproken. Het blijkt dat er in de regeling een artikel staat over de geldigheidsduur van tentamens. Een heikel onderwerp bij Rechten, dat een aantal jaar geleden nog een regeling had waarin cijfers vervielen van studenten die langer dan vier jaar deden over het tweede en derde jaar van de bachelor, waardoor zij hun studie niet konden afronden. Die regeling werd onder politieke druk afgeschaft.

In de Wet op het hoger onderwijs is nu vastgelegd dat er geen termijn meer aan de geldigheidsduur van tentamens kan worden gekoppeld. Tenzij de kennis die in het tentamen getoetst wordt, is verouderd.
In de OERen staat dat ‘de examencommissie kan besluiten dat een tentamen zijn geldigheid verliest, indien deze langer dan zes jaar geleden is behaald en de getentamineerde inzichten en/of vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn.’

De raad wilde graag weten hoe bepaald wordt wanneer een tentamen verouderd is. ‘We zijn bezig met het in kaart brengen van vakken waarvan de geldigheid in het geding kan komen’, legde beleidsmedewerker Sven Bontje uit. ‘Dat loopt op dit moment. Dat vragen we aan alle vakcoördinatoren. Als die informatie bekend is, gaat de examencommissie ermee aan de slag. De examencommissie zal ruim op tijd studenten informeren waarvan de vakken dreigen te verlopen. Overigens stond deze regeling ook al in de OERen van dit collegejaar.’

Als een tentamen vervalt, dan kan dat alleen na zes jaar in de bachelor en drie jaar in de master. Het gaat dan om studenten die de betreffende opleiding nog niet hebben afgerond.

‘De geldigheidsduur van een tentamen gaat pas lopen in het collegejaar dat volgt op het behalen van het tentamen. De examencommissie verlengt ook nog vaak. Studenten hebben ruim de tijd om hun opleiding af te ronden’, aldus Bontje.

Personeelsraadslid Bart Labuschagne: ‘Zouden er niet iets meer waarborgen moeten zijn voor de student? Dit lijkt als een soort zwaard van Damocles boven hun hoofd te hangen.’

‘Ik wil deze regeling graag relativeren’, zei Peter van Es van het rechtenbestuur. ‘Sommige faculteiten kiezen ervoor om in de regeling geen termijn te stellen: tentamens zijn dan “onbeperkt houdbaar’’. Het is makkelijker om het zo in OERen te zetten, maar ik vind het maatschappelijk onverantwoord om iemand na een jaar of tien studie de arbeidsmarkt op te sturen met verouderde kennis. Studenten hebben echt vrij veel zekerheid. Het gaat hier hopelijk ook om extreme gevallen: studenten die zeven jaar doen over twee jaren in de bachelor.’
Vincent Bongers

Deel dit bericht: