Universiteitsbestuurders zijn meer gaan verdienen

10 Maart 2016

Hoewel universiteitsbestuurders in 2014 gemiddeld tienduizend euro meer gingen verdienen, nam het aantal topinkomens boven het toegestane maximum af.

Dat blijkt uit de monitor WNT 2014. Afwijkende normen buiten beschouwing gelaten, verdienden universiteitsbestuurders in 2014 gemiddeld 211.023 euro. Een jaar eerder was dat nog 201.304 euro. Toch lijkt de Wet normering topinkomens (WNT) te werken. ‘De neergaande lijn van het aantal bezoldigingen boven de norm die tussen 2012 en 2013 zichtbaar was, zet zich door’, schrijft Onderwijsminister Jet Bussemaker in een bijgaande brief aan de Tweede Kamer. ‘Het doel van de monitor is te kunnen vaststellen in hoeverre zelfregulering middels beloningscodes en bestuurderscao’s werkt en te bezien of er geen opdrijvende werking naar het sectorale maximum ontstaat.’

Op 1 januari 2013 werd de eerste WNT ingevoerd, om de topinkomens van onderwijsbestuurders te reguleren. Bestuurders in de publieke sector mochten niet meer dan 130 procent van het ministerssalaris verdienen. In 2013 zaten negen universiteitsbestuurders boven de sectornorm, in 2014 waren dat er nog vier.

Opvallend is dat hogeschoolbestuurders gemiddeld minder gingen verdienen. Daar wordt gewerkt met zogeheten klassenormen, gebaseerd op de grootte van de hogeschool. In 2013 overschreden 24 hogeschoolbestuurders deze normen, in 2014 waren dat er nog 15.

In haar brief wees Bussemaker nog op de nieuwe regeling voor 2016, waarbij instellingskenmerken, zoals het aantal opleidingen en het aantal studenten, een grotere rol zullen gaan spelen bij het bepalen van de maximale bezoldiging van de bestuurder, zoals nu al deels het geval is bij het hbo. ‘Wij zijn van mening dat bestuurderssalarissen in het onderwijs redelijk, transparant, controleerbaar en handhaafbaar moeten zijn. De ontwikkeling van de bezoldiging in de onderwijssectoren heeft onze permanente aandacht’, schrijft de minister.

PM

Deel dit bericht: