Deze mensen willen uw stem

Alle studentenpartijen willen de universiteit verbeteren, allemaal willen ze ?kritisch meedenken? met het bestuur. Waarin verschillen ze?

Door Vincent Bongers

De universitaire verkiezingen zijn in volle gang. Stemmen kan nog tot vrijdagmiddag vier uur. Vier studentenpartijen strijden om acht zetels in de universiteitsraad. Wat hebben de lijsttrekkers al voor elkaar gekregen en waar willen zij zich nog op storten?

Cynthia Pullen (23), lijsttrekker Bewust en Progressief (BeP), zesdejaars bio-farmaceutische wetenschappen.

‘Wij willen de samenwerking tussen de universiteitsraad en faculteitsraden verbeteren. Die is deze raadsperiode niet soepel verlopen, bijvoorbeeld rond de opheffing van Hebreeuwse en Joodse studies. Dat heeft vervelende gevolgen gehad, dat wil BeP voorkomen.

‘Verder richten we ons op het verbeteren van onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld de kwaliteit van de honourstrajecten. Het college wil dat steeds meer studenten die volgen. Wij vinden groei prima, maar dat mag niet ten koste gaan van kwaliteit. Je moet dus niet de eisen aanpassen om meer studenten te laten instromen.

‘De universiteit is geen hogeschool, en moet dat ook niet worden. Daar waken we echt voor. Het gaat niet om feitjes stampen maar om academische vorming.

‘De Basiskwalificatie Onderwijs wordt verplicht voor docenten. Dat is een goede zaak maar we vinden dat docenten ook inspirerend onderwijs moeten geven. Koppel bijvoorbeeld vaker onderzoek aan onderwijs. Docenten doen vaak boeiend onderzoek, deel dat met de studenten.

‘Ook de faciliteiten voor studenten hebben altijd onze aandacht. Een tijd geleden is verbetering van de wifi-dekking door BeP op de agenda gezet. Dat wordt nu ook aangepakt door het college.

‘De universiteitsraad moet het college van bestuur scherp in de gaten houden. Het college denkt soms te makkelijk dat zij wel weet hoe het werkt. Maar wij komen van de werkvloer, en ervaren het beleid. Neem bijvoorbeeld de invoer van het studieplan voor alle studenten. Hierdoor worden studies steeds schoolser. Als een student wil afwijken van de lijn, komt deze in een bureaucratische rompslomp terecht. Het plan moet niet worden gebruikt om studenten te straffen. Het zijn geen kinderen, maar volwassen mensen. Verder verhoogt het ook nog eens de werkdruk voor studieadviseurs.

‘Studenten worden soms bang gemaakt om naast hun studie een bestuur te doen. Dat is jammer want het heeft zoveel voordelen. Toen ik lid was van het bestuur van onze studievereniging heb ik heel veel geleerd.

‘BeP was altijd een actiepartij, maar dat is wel veranderd. De studentengemeenschap vraagt niet meer zo om spandoeken. Het heeft vrij weinig effect om met een groep studenten te gaan protesteren. Studenten goed informeren, beter samenwerken met partijgenoten in de faculteitsraden en het beleid van het college kritisch volgen en beoordelen, is effectiever.’

 

Marc Hogenhuis, 23, lijsttrekker Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS), derdejaars bestuurskunde.

‘We willen het Universitair Facilitair Bedrijf eens goed onder de loep nemen. Er gaat een grote som geld naartoe, maar het UFB scoort in onderzoeken continu slecht bij studenten en medewerkers. De printshops zijn te duur en de kwaliteit te laag. De catering is een probleem. 3,50 vragen voor een broodje is echt onzin. Het moet niet nodig zijn voor een student om zijn bankrekening leeg te trekken om wat te eten op de universiteit. Ik wil weten waar al dat geld precies blijft en kijken of het toch echt niet goedkoper kan.

‘De kwaliteit van de docenten blijft een belangrijk aandachtspunt. Daar is mede door onze inzet al vooruitgang in geboekt. Zo is er meer aandacht om het Engels van docenten te verbeteren.

‘De LVS heeft er heel scherp op gelet dat studenten de ruimte behouden om naast de opleiding zich optimaal te ontplooien. En dat blijven we ook doen. Excelleren doe je niet alleen met cijfers, er is meer dan die acht halen. Een goede ontwikkeling naast de studie is van belang.

‘We hebben ook concrete resultaten geboekt. De faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen wilde bijvoorbeeld dat studenten een bepaald aantal punten moesten halen om een bestuursbeurs te krijgen. Dat is een rare eis. Daar hebben we over gesproken en dat is ook weer teruggedraaid. Verder zijn de onderwijsbalies op de faculteiten toegankelijker geworden voor studenten. Dat is mooi om voor elkaar te krijgen. Het bsa-voorstel van het college dat door inzet van de raad is afgezwakt van 50 naar 45 punten, dat zijn belangrijke resultaten die studenten direct raken.

‘In de raad heeft de LVS aangekaart dat studenten geconfronteerd werden met frauduleuze bedrijven die nepstages in het buitenland aanboden. Onoplettende docenten stuurden mails van deze bedrijven door naar hun studenten, die daardoor de mist in gingen. Op dit soort dingen moet de universiteit ook scherper zijn. Want je wilt studenten juist prikkelen om wel naar het buitenland gaan en daar stages te volgen.

‘Er bestaat ten onrechte het beeld bij een te grote groep studenten dat de raad niets voorstelt. Dat is erg jammer en daar moeten we echt iets aan doen. Zonder de invloed van de raad zou de universiteit er voor studenten er toch een stuk slechter uitzien.’

Pieter Krol (22), lijsttrekker Christelijke Studentenfractie Leiden, vierdejaars psychologie.

‘Het aantal docenten met een Basiskwalificatie Onderwijs moet omhoog. Ook bij hoogleraren moet er op de kwaliteit worden gelet. Ga er niet klakkeloos vanuit dat het hebben van een titel ook goed onderwijs betekent. Gemakzucht sluipt er gemakkelijk in.

‘Wetenschappelijke integriteit staat bij ons nog altijd hoog op de agenda. In de studie moet er aandacht zijn voor wat wel en niet mag. We hebben ons ingezet voor de invoering van het anti-plagiaatprogramma Ephorus. Dat wordt nu ook gebruikt.

‘Onze partij is gebouwd op christelijke normen en waarden. We werken niet vanuit het principe: "Alles wat je kunt afbranden, moet je ook afbranden." Ik hou er niet van om zomaar iets te roepen over iets waar ik weinig van weet.

‘De CSL heeft een constructieve houding. We denken kritisch mee met het college van bestuur. We zijn door het college overtuigd om Joods en Hebreeuws als aparte studie op te heffen, maar we hebben er wel mede voor gezorgd dat de expertise behouden blijft en wordt ingebed in andere opleidingen.

‘De universiteit heeft prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van Onderwijs. Daaraan gekoppeld komt er wat extra geld uit Den Haag om het onderwijs te verbeteren. Nu lijkt het dat het faculteitsbestuur op mijn eigen faculteit Sociale Wetenschappen juist geld oppot dat ze aan nieuwe docenten moet besteden. We hebben het college daar op aangesproken en de faculteit komt met een plan om dit op te lossen. Je moet niet als een gek geld over de balk smijten, maar het is van groot belang die extra docenten er komen. Voor het werkgroeponderwijs is dat essentieel, met name bij grote studies. Daar kan een goede docent echt studenten enthousiast maken voor onderzoek.

‘Bij het studieaanbod ligt de nadruk de laatste jaren vooral op nieuwe Engelstalige opleidingen: International studies, een psychologiebachelor in het Engels. Mooi, maar dit is wel een universiteit in Nederland en dit moet dus niet ten koste gaan van nieuwe en oude opleidingen in de eigen taal.

‘We willen dat studenten zich breed ontwikkelen. Door excellentieprogramma’s te volgen, maar zeker ook door het besturen van studie- en studentenverenigingen. Daar hebben werkgevers ook oog voor. De CSL gaat zich er hard voor maken dat er ruimte blijft voor zaken naast de studie.’

Merel Schuppert (21), Lijsttrekker Studentengroepering Leiden (SGL), vierdejaars rechten.

‘De SGL legt de nadruk op het behartigen van belangen van studenten die lid zijn van studentenverenigingen, in een studievereniging veel werk verrichten, naast de studie sporten of een tweede studie volgen. We willen goed in de gaten houden dat studie op een manier is vormgegeven dat er ruimte is voor al dit soort bezigheden.

‘In de faculteitsraad Rechten heeft de SGL heel concreet het beleid mede vormgegeven. Er wordt een nieuw curriculum voor de bachelor ontwikkeld. Wij hebben ervoor gezorgd dat het eerste half jaar van de studie niet te zwaar wordt. Het hoeft niet heel makkelijk te zijn, maar er moet ruimte zijn voor eerstejaars om te wennen aan de studie, te verhuizen naar Leiden en lid te worden van een vereniging en nieuwe vrienden te maken. Het is ook in het voordeel van de universiteit dat studenten niet achterop raken en redelijk soepel door het eerste jaar rollen. Daarna mag de studie best zwaarder worden.

‘Het is best te begrijpen dat studenten sneller moeten studeren, maar dan wel in combinatie met excellente docenten, die je meer leren dan de stof voor het tentamen. Maar je moet ook de kans krijgen om je buiten de studie te ontplooien. Een bestuursjaar moet mogelijk blijven. We bepleiten ook dat excellente studenten niet alleen diegenen zijn die hoge cijfers halen. Het zijn ook studenten die zich op meerdere vlakken weten te profileren. Daar moet je ook naar kijken als universiteit. Verder is het belangrijk dat studenten die een tweede studie doen wel vrijstellingen behouden. Dei staan nu onder druk.

‘De universiteit zet in op e-learning. Natuurlijk is het handig als colleges op internet zijn te volgen. Het persoonlijk contact tussen docent en student is echter ook heel belangrijk. In discussie gaan met de docent, of tijdens colleges vragen stellen, daar leer je veel van. Met e-learning valt het contact weg. Totaal digitaliseren haalt het academische karakter er uit.

‘We kijken ook naar kleine dingen: beschikbaarheid van genoeg computers die ook werken, meer kluisjes.

‘Het is afwachten wat we op ons bord krijgen van de politiek. Dat is vaak weer een verrassing. Het belangrijkste is dat we in goed overleg met de faculteiten en het college van bestuur het beste resultaat voor studenten bereiken. Daarbij willen we ook graag tot langetermijnoplossingen komen.’

Deadline: vrijdagmiddag

Bij deze universitaire verkiezingen worden leden van de studentengeleding van de universiteitsraad gekozen. Dit is het belangrijkste medezeggenschapsorgaan van de universiteit. De acht personeelsleden hebben een termijn van twee jaar. De acht studenten hebben een termijn van een jaar. Verder zijn er ook verkiezingen voor de beide geledingen van alle faculteitsraden en de studentenraad van het LUMC. Daarnaast zijn er verkiezingen voor de dienstraden van het Bestuursbureau, ICLON, ISSC, SOZ, UBL, UFB en Vastgoed.

Deadline: Vrijdag

Hoe stem je als student?

Ga naar http://studenten.leidenuniv.nl

Klik op de link ‘universitaire verkiezingen begonnen’. Klik op ‘meer informatie en stemmen’. Stem met je ULCN wachtwoord.

Hoe stem je als werknemer?

Ga naar http://medewerkers.leidenuniv.nl

Kies op de link ‘universitaire verkiezingen begonnen.’ Klik vervolgens op ‘meer informatie en stemmen’. Stem met je ULCN wachtwoord.

Deel dit bericht: